MaturaIT przechowuje na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskujemy do nich dostęp, a także przetwarzamy dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie, w celu zbierania opinii odbiorców, a także rozwijania i ulepszania strony. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności .

Zdjęcie Laptopa

Regulamin sprzedaży



Kursu online przygotowującego do matury „MaturaIT”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sprzedaży ma zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. prowadzenia kursów online znajdujących się na stronie maturait.pl. i stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.10.2020 r.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 1. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. MaturaIT - usługodawca MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg
 4. Kurs online - usługa świadczona na rzecz Kursanta drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy MaturaIT i Google Meet, obejmująca cykl zajęć edukacyjnych o określonej tematyce, znajdujący się w ofercie Platformy MaturaIT;
 5. Kurs - Kurs online;
 6. Umowa o świadczenie usług - umowa zawierana pomiędzy MaturaIT a Nabywcą, na podstawie której MaturaIT zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Kurs online, określająca jego istotne elementy;
 7. Nabywca - Kursant albo odpowiednio, Opiekun Kursanta;
 8. Kursant - Użytkownik Kursu online,

  osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Kursu online;
 9. Opiekun Kursanta - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych upoważniona do działania w imieniu Kursanta nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych;
 10. Regulamin sprzedaży - niniejszy Regulamin sprzedaży stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, dostępny na stronie maturait.pl;
 11. Platforma Matura IT - system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Kursant może uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie maturait.pl, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Kursantowi;
 12. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych;
 13. Google Meet - system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 14. Użytkownik - dowolny internauta przeglądający treści zawarte na stronie maturait.pl, mogący zostać przyszłym klientem;
 15. Konto Kursanta - indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Kursanta, którego posiadanie jest niezbędne do korzystania z usług, udostępniane w celu umożliwienia korzystania przez niego z Platformy MaturaIT w zgodzie z Polityką prywatności;
 16. Cena - określona przez usługodawcę należność pieniężna, opłata za usługę świadczoną przez MaturaIT na rzecz Kursanta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Kursanta Abonamentu;
 17. Abonament - okres abonamentu, który jest precyzowany podczas zawarcia umowy (zakup kursu) począwszy od dnia otrzymania przez MaturaIT potwierdzenia dokonania opłaty za Kurs przez Kursanta.

§ 3 Zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy MaturaIT i Kursantem albo odpowiednio, pomiędzy MaturaIT i Opiekunem Kursanta upoważnionym do działania w imieniu Kursanta.
 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia okresu abonamentowego.
 3. W ramach Kursu, Kursant otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej online przygotowującej do matury „MaturaIT” prowadzonej pod adresem maturait.pl. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji i akceptacji Regulaminu platformy, Polityki prywatności.
 4. Zawierając Umowę o świadczenie usług Nabywca potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu sprzedaży.
 5. Umowa pomiędzy MaturaIT i Kursantem albo odpowiednio, pomiędzy MaturaIT i Opiekunem Kursanta zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Kursanta poprzez stronę maturait.pl.
 6. Zakończenie rejestracji Konta Kursanta poprzez stronę maturait.pl MaturaIT potwierdza wiadomością e-mail.
 7. Rejestrując Konto Kursanta na stronie maturait.pl Nabywca będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.

§ 4 Płatność

 1. Cena Kursu, termin i forma płatności za Kurs określone są w Umowie o świadczenie usług.
 2. Ceny zamieszczone na stronie maturait.pl podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Płatności elektroniczne na stronie maturait.pl realizowane są za pośrednictwem serwisu: mBank SA.
 4. W przypadku zapłaty za Kurs faktura jest wystawiana w dniu zapłaty odpowiednio całej opłaty za Kurs lub każdej raty. W przypadku zapłaty za Kurs w całości lub w ratach przelewem, faktura jest wystawiana w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania przelewu odpowiednio całej opłaty za Kurs lub każdej raty. Ceny kursów i ewentualne rabaty są określone w ofercie MaturaIT. Dostępne rabaty i promocje nie sumują się, chyba że odpowiednie postanowienia regulaminów stanowią inaczej.
 5. Cena Kursu obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu.
 6. Po utworzeniu Konta Kursanta na stronie maturait.pl, Kursant wybiera i opłaca dostęp do usługi zgodnie z obowiązującymi Cenami.
 7. Jeżeli po upływie okresu Abonamentu Kursant nie opłaci dostępu do usługi, dostęp do usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie usług rozwiązana.
 8. Kursant nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie usług na kolejny okres.

§ 5 Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług

 1. Nabywca, który zawarł Umowę o świadczenie usług może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail: biuro@maturait.pl według następującego wzoru:

  - imię i nazwisko

  - adres

  - numer rachunku bankowego

  - oświadczenie o treści Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.

  - podpis

  1. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług skutkuje zwrotem dokonanej wpłaty po potrąceniu wynagrodzenia za część odbytego przez Kursanta Kursu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kursant poinformuje MaturaIT o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, będzie to kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny - Cena Abonamentu pomniejszona o procent ukończenia kursu pomnożonego przez Cenę Abonamentu). Za rozpoczęcie świadczenia usług przez MaturaIT uznaje się moment otrzymania przez MaturaIT potwierdzenia dokonania opłaty za Kurs przez Nabywcę.
  2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Warunki świadczenia Kursu online

 1. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych postanowień. W przypadku, gdy Umowa o świadczenie usług zawierana jest przez Opiekuna Kursanta, wówczas Opiekun Kursanta zobowiązany jest do zapewnienia ich przestrzegania przez Kursanta.
 2. Login i hasło dostępu do Platformy MaturaIT Kursant ustala samodzielnie na stronie maturait.
 3. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania usług:
  • CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany);
  • pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane);
  • system operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS;
  • przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w najnowszych wersjach;
  • łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach.
 4. Kursant przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.
 5. Niedozwolone jest:
  • podawanie się za innego Kursanta,
  • umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Kursant,
  • przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,
  • utrwalanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zajęć (Kursantowi nie przysługuje prawo pobrania - zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdujących się na stronie maturait.pl, ani w pełnej postaci ani w częściach, za wyjątkiem danych dołączonych do każdego zadania na Platformie MaturaIT, które są niezbędne do wykonania zadania i które mogą być wykorzystywane w ramach dozwolonego użytku osobistego).
 6. Kursant nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się na stronie maturait.pl.
 7. MaturaIT zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Portalu MaturaIT w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach jego aktualizacji i rozbudowy.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. MaturaIT zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kursanta usługi polegającej na udostępnianiu Kursantowi dostępu do e-learningowej Platformy MaturaIT przygotowującej do matury „MaturaIT”.
 2. MaturaIT nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Kursantów z Platformy MaturaIT w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 4. brak zastosowania przez Kursanta do minimalnych wymagań sprzętowych ujętych w §6 ust.4.
 5. MaturaIT ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kursanta niniejszego Regulaminu, Regulaminu platformy „MaturaIT”, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę MaturaIT podczas korzystania lub w związku korzystaniem z Kursem.
 6. MaturaIT przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i prawo do zablokowania dostępu do Platformy MaturaIT, gdy Kursant:
 7. na etapie procesu rejestracji na Platformie MaturaIT wprowadzi nieprawdziwe dane;
 8. za pośrednictwem Platformy MaturaIT doprowadzi do naruszenia obowiązujących w Polsce norm prawnych, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną osób trzecich;
 9. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt a. - b., Kursantowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za usługę świadczoną przez MaturaIT na rzecz Kursanta.

§8 Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Nabywca zobowiązany jest zgłosić MaturaIT wszelkie reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@maturait.pl.
 4. Reklamacja składana przez Nabywcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług z przyczyn leżących po stronie MaturaIT powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
 5. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację;
 6. e-mail (login) Konta Kursanta, którego dotyczy reklamacja;
 7. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie;
 8. opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
 9. podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej, na której występuje wskazany problem;
 10. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 11. MaturaIT rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 12. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Kursanta lub Opiekuna Kursanta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Kursanta lub Opiekuna Kursanta.
 13. MaturaIT nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie na Kurs jest: MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej biuro@maturait.pl.
 2. W ramach Umowy o świadczenie usług MaturaIT przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
 3. imię i nazwisko Kursanta, Opiekuna Kursanta;
 4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeśli dotyczy);
 5. nazwa firmy (jeśli dotyczy);
 6. adres poczty elektronicznej;
 7. nr telefonu kontaktowego;
 8. NIP (jeśli dotyczy).
 9. MaturaIT zapewnia ochronę powierzanych przez Użytkowników danych osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 11. Cel i czas przetwarzania danych osobowych:
 12. realizacja umowy - niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;
 13. ewentualnie dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń;
 14. informowanie Kursantów MaturaIT o świadczonych przez MaturaIT usługach;
 15. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, (w tym profilowanie) - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Dane osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez Kursanta, Opiekuna Kursanta sprzeciwu na marketing lub profilowanie.
 16. Odbiorcy danych:
 17. upoważnieni pracownicy administratora danych,
 18. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT w szczególności Google LLC, firmy księgowe, firmy windykacyjne, podmioty realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez MaturaIT usług.
 19. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 20. Podanie danych do realizacji Umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości podpisania Umowy o świadczenie usług lub realizacji Kursu.
 21. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 22. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Kursantowi lub Opiekunowi Kursanta przysługuje prawo:
 23. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania;
 24. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 25. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 26. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  1. W przypadku rozwiązania, lub wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług lub innym przypadku zakończenia świadczenia usługi w ramach Kursu, MaturaIT zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Kursantów z serwerów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych baz, w terminie 30 dni od dnia zakończenia usługi.
  2. Sposób ochrony i wykorzystywania danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się w zakładce Polityka Prywatności na stronie maturait.pl.

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Kursantowi przez MaturaIT w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących MaturaIT autorskich praw majątkowych lub - w przypadku utworów, które MaturaIT eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych - przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 2. Kursant ma prawo korzystania z otrzymanych od MaturaIT w związku z Kursem materiałów dydaktycznych w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kursant nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie mogą korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w przypadku umów na Kurs zawieranych przez Konsumenta przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Niniejszy Regulamin sprzedaży nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z polskim porządkiem prawnym.
 3. Regulamin Sprzedaży oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
 4. Regulamin sprzedaży może ulegać zmianie.
 5. MaturaIT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sprzedaży z ważnej przyczyny, jaką jest m.in.:
 6. konieczność dostosowania Regulaminu sprzedaży do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin sprzedaży i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu sprzedaży w celu zachowania zgodności z prawem;
 7. konieczność dostosowania Regulaminu sprzedaży do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 8. zmiana budowy lub funkcjonalności Platformy MaturaIT;
 9. wprowadzenie nowych usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Platformy MaturaIT mających wpływ na realizację uprawnień stron;
 10. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 11. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich;
 12. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie sprzedaży;
 13. przeciwdziałanie nadużyciom;
 14. poprawa obsługi Użytkowników, Kursantów Platformy MaturaIT,
 15. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy MaturaIT.
 16. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MaturaIT w momencie opublikowania Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej maturait.pl. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu sprzedaży będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie.
 17. MaturaIT poinformuje o zmianach Regulaminu sprzedaży i ich zakresie drogą elektroniczną (poprzez wskazany przy rejestracji e-mail) lub w formie umieszczenia informacji podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian.
 18. Zmieniony Regulamin sprzedaży jest wiążący dla zarejestrowanego Kursanta, który nie wypowie umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług w powyższym terminie, strony obowiązuje nowy Regulamin sprzedaży. Strony dopuszczają złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej przez Klienta na adres mailowy biuro@maturait.pl.
 19. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej maturait.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 20. Regulamin Sprzedaży obowiązuje od dnia 5.10.2020 r.