MaturaIT przechowuje na urządzeniu informacje, takie jak pliki cookie, i uzyskujemy do nich dostęp, a także przetwarzamy dane osobowe, takie jak niepowtarzalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie, w celu zbierania opinii odbiorców, a także rozwijania i ulepszania strony. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności .

Zdjęcie Laptopa

Regulamin platformy „MaturaIT”§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy MaturaIT stworzonej przez MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg. Kursy online znajdują się na stronie maturait.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.10.2020 r. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Rejestracja Kursanta na Platformie MaturaIT jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie platformy „MaturaIT” występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:

1. Administrator danych - MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@maturait.pl.
2. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. MaturaIT - usługodawca MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg.
5. Kurs online - usługa świadczona na rzecz Kursanta drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy MaturaIT i Google Meet, obejmująca cykl zajęć edukacyjnych o określonej tematyce, znajdujący się w ofercie Platformy MaturaIT.
6. Kurs - Kurs online.
7. Umowa o świadczenie usług - umowa zawierana pomiędzy MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg, a Nabywcą, na podstawie której MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg, określająca jego istotne elementy.
8. Nabywca - Kursant albo odpowiednio, Opiekun Kursanta.
9. Kursant - Użytkownik Kursu online, osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Kursu online.
10. Opiekun Kursanta - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych upoważniona do działania w imieniu Kursanta nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
11. Użytkownik - dowolny internauta przeglądający treści zawarte na stronie maturait.pl, mogący zostać przyszłym klientem.
12. Regulamin - niniejszy Regulamin platformy stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usług, dostępny na stronie maturait.pl.
13. Platforma MaturaIT - system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Kursant może uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie maturait.pl, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Kursantowi.
14. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Użytkowników, Kursantów, Nabywców, ich prawa i obowiązki Administratora Danych.
15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
16. Konto Kursanta - indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Kursanta, którego posiadanie jest niezbędne do korzystania z usług, udostępniane w celu umożliwienia korzystania przez niego z Platformy MaturaIT w zgodzie z Polityką prywatności.
17. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Platformy MaturaIT, określające jednoznacznie:
* rodzaj i liczbę produktów;
* rodzaj płatności;
* dane Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Nabywcą a MaturaIT. 18. Cena - określona przez usługodawcę należność pieniężna, opłata za usługę świadczoną przez MaturaIT na rzecz Kursanta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Kursanta Abonamentu.
19. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy, płatności odbywają się za pośrednictwem: Paynow
20. Przedmiot umowy - produkty będące przedmiotem umowy.
21. Abonament - okres abonamentu, który jest precyzowany podczas zawarcia umowy (zakup kursu) począwszy od dnia otrzymania przez MaturaIT potwierdzenia dokonania opłaty za Kurs przez Kursanta.

Powyższe pojęcia pisane w liczbie mnogiej odnoszą się do wyrażeń w liczbie pojedynczej, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści niniejszego Regulaminu.

§ 3 Rejestracja i Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy MaturaIT i Kursantem albo odpowiednio, pomiędzy MaturaIT i Opiekunem Kursanta upoważnionym do działania w imieniu Kursanta.
2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia Abonamentu.
3. W ramach Kursu, Kursant otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej online przygotowującej do matury „MaturaIT” prowadzonej pod adresem maturait.pl. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji i akceptacji Regulaminu platformy, Polityki prywatności.
4. Zawierając Umowę o świadczenie usług Nabywca potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu sprzedaży
5. Umowa pomiędzy MaturaIT i Kursantem albo odpowiednio, pomiędzy MaturaIT i Opiekunem Kursanta zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Kursanta i złożenia zamówienia poprzez stronę maturait.pl i otrzymania przez MaturaIT potwierdzenia dokonania opłaty za Kurs przez Nabywcę.
6. Zakończenie rejestracji Konta Kursanta poprzez stronę maturait.pl potwierdzne jest wiadomością e-mail.
7. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Kursant, ponosi ona odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Nabywca powinien również posiadać udzielone mu przez Kursanta upoważnienie do przekazania MaturaIT danych osobowych do ich przetwarzania.
8. Rejestrując Konto Kursanta i składając zamówienie na stronie maturait.pl Nabywca będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane, do czasu odstąpienia, usługi.
9. Aby złożyć zamówienie Nabywca musi wykonać następujące czynności:
1. rejestracji Konta Kursanta na stronie maturait.pl;
2. aktywowania Konta Kursanta poprzez kliknięcie w otrzymany na adres e-mailowy link aktywacyjny;
3. dodania produktu;
4. przejścia do płatności;
5. złożenia w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”;
6. wyboru rodzaju płatności (BLIK - 6-cyfrowy kod z telefonu; Przelewy online - wybierz bank i zapłać, Karta płatnicza);
7. użycia przycisku „Płacę”.
10. Płatności elektroniczne na stronie maturait.pl realizowane są za pośrednictwem: PayNow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: BLIK, Przelewy Online, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
11. Cena Kursu, termin i forma płatności za Kurs określone są w karcie produktu będącej podstroną sklepu.
12. Ceny zamieszczone na stronie maturait.pl podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
13. W wypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku zapłaty za Kurs faktura jest wystawiana w dniu zapłaty odpowiednio całej opłaty za Kurs lub każdej raty. W przypadku zapłaty za Kurs w całości lub w ratach przelewem, faktura jest wystawiana w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania przelewu odpowiednio całej opłaty za Kurs lub każdej raty.
14. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana dopiero po uiszczeniu opłaty za Kurs, chyba że Nabywca poprosi o możliwość opłaty od razu na podstawie Faktury VAT.
15. Cena Kursu obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu.
16. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia oraz informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartych pod linkiem do samodzielnego pobrania Regulaminu platformy. [b][c][d][e]
17. Jeżeli po upływie okresu Abonamentu Kursant nie opłaci dostępu do usługi, dostęp do usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie usług rozwiązana.
18. Kursant nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie usług na kolejny okres.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Nabywca, który zawarł Umowę o świadczenie usług może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail: biuro@maturait.pl według następującego wzoru:
- imię i nazwisko;
- adres;
- numer rachunku bankowego
- oświadczenie o treści Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.
- podpis
3. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług skutkuje zwrotem dokonanej wpłaty po potrąceniu wynagrodzenia za część odbytego przez Kursanta Kursu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kursant poinformuje MaturaIT o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, będzie to kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny - Cena Abonamentu pomniejszona o procent ukończenia kursu pomnożonego przez Cenę Abonamentu). Za rozpoczęcie świadczenia usług przez MaturaIT uznaje się moment otrzymania przez MaturaIT potwierdzenia dokonania opłaty za Kurs przez Nabywcę.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5 Warunki świadczenia Kursu online

1. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych postanowień. W przypadku, gdy Umowa o świadczenie usług zawierana jest przez Opiekuna Kursanta, wówczas Opiekun Kursanta zobowiązany jest do zapewnienia ich przestrzegania przez Kursanta.
2. Login i hasło dostępu do Platformy MaturaIT Kursant ustala samodzielnie na stronie maturait.
3. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania usług:
* CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany);
* pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane);
* system operacyjny: Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS;
* przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w najnowszych wersjach;
* łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach.
4. Kursant przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.
5. Niedozwolone jest:
* podawanie się za innego Kursanta,
* umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Kursant,
* przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,
* utrwalanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zajęć (Kursantowi nie przysługuje prawo pobrania - zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdujących się na stronie maturait.pl, ani w pełnej postaci ani w częściach, za wyjątkiem danych dołączonych do każdego zadania na Platformie MaturaIT, które są niezbędne do wykonania zadania i które mogą być wykorzystywane w ramach dozwolonego użytku osobistego).
6. Kursant nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się na stronie maturait.pl.
7. MaturaIT zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Platformy MaturaIT w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach jego aktualizacji i rozbudowy.

§ 6 Odpowiedzialność

1. MaturaIT zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kursanta usługi polegającej na udostępnianiu Kursantowi dostępu do e-learningowej Platformy MaturaIT przygotowującej do matury „MaturaIT”.
2. MaturaIT nie ponosi odpowiedzialności za:
1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Kursantów z Platformy MaturaIT w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
2. brak zastosowania przez Kursanta do minimalnych wymagań sprzętowych.
3. MaturaIT ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kursanta niniejszego Regulaminu platformy „MaturaIT”, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę MaturaIT podczas korzystania lub w związku korzystaniem z Kursu.
4. MaturaIT przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i prawo do zablokowania dostępu do Platformy MaturaIT, gdy Kursant:
1. na etapie procesu rejestracji na Platformie MaturaIT wprowadzi nieprawdziwe dane;
2. za pośrednictwem Platformy MaturaIT doprowadzi do naruszenia obowiązujących w Polsce norm prawnych, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną osób trzecich;
3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt a. - b., Kursantowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za usługę świadczoną przez MaturaIT na rzecz Kursanta.


§ 7 Reklamacje


1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Nabywca zobowiązany jest zgłosić MaturaIT wszelkie reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@maturait.pl.
4. Reklamacja składana przez Nabywcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług z przyczyn leżących po stronie MaturaIT powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację;
2. e-mail (login) Konta Kursanta, którego dotyczy reklamacja;
3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie;
4. opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
5. podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej, na której występuje wskazany problem;
6. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
5. MaturaIT rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Kursanta lub Opiekuna Kursanta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Kursanta lub Opiekuna Kursanta.
7. MaturaIT nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 8 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie na Kurs jest: MATURAIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5783145325, REGON: 387933750, z siedzibą pod adresem ul. Łubinowa 4, 82-300 Elbląg. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej biuro@maturait.pl.
2. W ramach świadczenia usług MaturaIT przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
1. imię i nazwisko Kursanta, Opiekuna Kursanta;
2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeśli dotyczy);
3. nazwa firmy (jeśli dotyczy);
4. adres poczty elektronicznej;
5. nr telefonu kontaktowego;
6. NIP (jeśli dotyczy);
7. Wyłączając informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy również informacje:
* pochodzące z korespondencji;
* pochodzące z ankiet.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych:
1. na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. w zakresie realizacji obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w ramach prawnie usprawiedliwionych interesów (art. 6 ust. 1it. f RODO).
5. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
6. MaturaIT zapewnia ochronę powierzanych przez Użytkowników danych osobowych.
7. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Podanie danych do realizacji Umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług lub realizacji Kursu.
9. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
10. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Kursantowi lub Opiekunowi Kursanta przysługuje prawo:
1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania;
2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
3. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
4. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
11. Sposób ochrony i wykorzystywania, przetwarzania danych osobowych i danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się w zakładce Polityka prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz w przypadku umów na Kurs zawieranych przez Konsumenta przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Niniejszy Regulamin nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z polskim porządkiem prawnym. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
3. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
4. Regulamin może ulegać zmianie.
5. MaturaIT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest m.in.:
1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
3. zmiana budowy lub funkcjonalności Platformy MaturaIT;
4. wprowadzenie nowych usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Platformy MaturaIT mających wpływ na realizację uprawnień stron;
5. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich;
7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
8. przeciwdziałanie nadużyciom;
9. poprawa obsługi Użytkowników, Kursantów Platformy MaturaIT,
10. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy MaturaIT.
6. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MaturaIT w momencie opublikowania Regulaminu na stronie internetowej maturait.pl. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie.
7. MaturaIT poinformuje o zmianach Regulaminu i ich zakresie drogą elektroniczną (poprzez wskazany przy rejestracji e-mail) lub w formie umieszczenia informacji podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian.
8. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Kursanta, który nie wypowie umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług w powyższym terminie, strony obowiązuje nowy Regulamin. Strony dopuszczają złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej przez Klienta na adres e-mailowy: biuro@maturait.pl.
9. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej maturait.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 5.10.2020 r.